floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Fabaceae cinsleriFabaceae / Baklagiller
Türkiye´de Fabaceae (Baklagiller) ailesine bağlı toplam 78 (8 egzotik/kültür) cins gözlenmiştir. Koyu alanlar ailenin tahmini doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise bireylerin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Acacia
Adenocarpus
Albizia
Alhagi
Amorpha
Anagyris
Anthyllis
Arachis
Argyrolobium
Astragalus
Bauhinia
Biserrula
Bituminaria
Caesalpinia
Calicotome
Calliandra
Caragana
Cassia
Ceratonia
Cercis
Chamaespartium
Chesneya
Cicer
Colutea
Coronilla
Cullen
Cytisopsis
Cytisus
Dorycnium
Ebenus
Erythrina
Factorovskya
Galega
Genista
Gleditsia
Glycyrrhiza
Gonocytisus
Halimodendron
Hammatolobium
Hedysarum
Hippocrepis
Hymenocarpos
Lablab
Laburnum
Lathyrus
Lens
Leucaena
Lotononis
Lotus
Lupinus
Medicago
Melilotus
Onobrychis
Ononis
Ornithopus
Oxytropis
Parkinsonia
Phaseolus
Pisum
Podocytisus
Prosopis
Robinia
Sartoria
Scorpiurus
Securigera
Sophora
Spartium
Sphaerophysa
Teline
Tetragonolobus
Trifolium
Trigonella
Tripodion
Ulex
Vavilovia
Vicia
Vigna
Vuralia

 

Fabaceae morfoloji [1]

Odunsu veya otsu türlere sahip bir ailedir. Yapraklar almaşık, genellikle kulakçıklı, çift tüysü birleşik veya tüysü yaprak veya elsi birleşik veya üç parçalı birleşik veya basit (sıklıkla tek yaprakçıklı birleşik yaprak veya sapyaprak) formdadır. Çiçekler tek veya çok simetrik eksenine sahiptir; yumurtalık üstdurumlu veya bazen ortadurumlu olabilir; genellikle erdişidir; çiçek kurulları salkım, başak veya şemsiye şeklinde olabilir veya tekil çiçekler taşıyabilir; çanak yapraklar ( 4- ) 5 adettir ve alt kısımları birleşmiştir; taç yapraklar ( 1- ) 5 adettir, her biri bir yanındaki ile uç uca veya uç kısmı diğerinin üzerine çıkar şekildedir; serbest veya kısmen kaynamıştır; 4 veya daha çok ve genellikle 10 ercik vardır, hepsi bir tüp şeklinde kaynaşmış veya üstteki tek ercik serbest veya tüm ercikler serbesttir; karpel tektir ve üstdurumludur, plasentalanma kenardandır. Meyve baklamsı (her iki yanında boyuna dikiş yerleri bulunan, karın kısmındaki dikiş boyunca tohum taslağı üreten ve sırt kısmındaki dikiş boyunca tohum taslağı bulunmayan meyve) veya olgunlaşınca açılmayan kapalı meyve, bazen de 1 veya daha çok tohumlu boğumlu meyve şeklindedir; tohumlar 1 veya daha çok olabilir.

Fabaceae cins teşhis anahtarı [1]

1. Yaprak ayası salgılı noktalı veya salgılı tüylü ...Grup A

1. Yaprak ayası salgılı değil

2. Erişkin bitkinin tüm yaprakları basit, tek yaprakçıklı birleşik yaprak veya sapyapraklı veya sülük formuna indirgenmiş ...Grup B

2. Erişkin bitkinin bazı the yaprakları birleşik formda

3. Yapraklar üç parçalı birleşik, terminal yaprakçık diğerlerinden daha geniş değil; stipül yaprakçıklara benzer değil, yaprak sapına yapışık veya serbest ...Grup C

3. Yapraklar elsi birleşik, tüysü birleşik, çift tüysü birleşik yaprak veya eğer üç parçalı birleşik yaprak ise terminal yaprakçık daha büyük veya stipül yaprakçıklara benzer yaprak sapına yapışık değil

4. Bazı of the yapraklar çift tüysü birleşik yaprak ...Grup D

4. Yapraklar üç parçalı, elsi birleşik veya sadece tüysü yaprak (yaprakçıklar 1 veya daha çok çift)

5. Bazı of the yapraklar çift sayıda yaprakçıklı tüysü birleşik veya kısmi-elsi birleşik (terminal yaprakçık sivri bir uca indirgenmiş) ...Grup E

5. Tüm yapraklar tek tüysü, üç parçalı birleşik veya elsi birleşik (terminal yaprakçık mevcut) ...Grup F

Grup A

1. Yapraklar salgılı noktalı

2. Yapraklar üç parçalı birleşik ...Psoralea

2. Yapraklar tüysü birleşik ...Glycyrrhiza

1. Yapraklar salgılı tüylü

3. Yaprakçıklar 5-16 cm; dik veya tırmanıcı otsu

4. Stipül tabanı düz; meyve perdeli değil ...Phaseolus

4. Stipül tabanı kalpsi veya girintili; meyve perdeli ...Vigna

3. Yaprakçıklar 0.2-3 cm; otsu veya küçük çalımsı

5. Meyve spiral yay şeklinde ...Medicago

5. Meyve ±düz

6. Stipül yaprak sapına yapışık değil ...Cicer

6. Stipül yaprak sapına yapışık

7. Ercikler kaynaşmış; baklamsı meyve silindirik veya tespihsi boğumlu, şişkin ...Ononis

7. Kaynaşmış ve kaynaşmamış ercikler mevcut; baklamsı meyve yassı, yarı aysı ...Trigonelia

Grup B

1. Ağaç ve veya geniş çalı formlu; gövdeden çiçeklenen; yapraklar daire şeklinde ...Cercis

1. Çalı formlu veya otsu; gövdeden çiçeklenmeyen; yapraklar dar veya sapyapraklı

2. Dikenli veya sivri dikenli çalı formlu

3. Çiçekler pembe; meyve tohumlar arasında boğumlu ...Alhagi

3. Çiçekler sarı; meyve tohumlar arasında boğumlu değil

4. Yapraklar dikenli sapyapraklara indirgenmiş; meyve çanak içine gömülü ...Ulex

4. Yapraklar ayalı; meyve çanak dışına taşmış ...Genista

2. Dikensiz çalı veya otsu yapıda

5. Çalı formlu (bazen sadece tabanı odunsu)

6. Çiçekler çok simetri eksenli; ercik çok sayıda ve serbest ...Acacia

6. Çiçekler tek simetri eksenli; ercik 10 tane, en az dokuzu birarada tüp şeklinde

7. Çanak düzensiz parçalı, sıpata formlu, 5 küçük çanakdişli ...Spartium

7. Çanak 5 düzgün gelişmiş çanakdişli, iki dudaklı veya düz ...Genista

5. Tek yıllık otsu yapıda

8. Sapyapraklı, şeritsi, veya geniş stipüllü sülük şekline indirgenmiş ...Lathyrus

8. Yapraklar ayalı, ters mızraksı veya eliptik ...Scorpiurus

Grup C

1. Tüm yapraklar bitki tabanından yükselir; yaprakçıklar 15-40 mm uzunluktadır ...Astragalus

1. Bazı yapraklar gövde kısmındakn çıkar (nadiren bitki gövdesiz yada çok kısa gövdeli olabilir, bu durumda yaprakçıklar 12 mm'den kısadır)

2. Otsu yapıda ve odunsu tabanı olmayan

3. Alt çanak diş serbest, üst dört çiftli bitişik; stipül tekil ve tam kenarlı ...Lotononis

3. Çanak düz veya iki dudaklı, üst dudak 2 loblu ve alt dudak üç loblu; stipül çift

4. Stipül yaprak sapına yapışık değildir, serbesttir

5. Çiçek kurulu şemsiyemsi formdadır; meyve boğumludur ...Hammatolobium

5. Çiçek kurulu seyrek veya yoğun çiçekli salkım formundadır veya çiçekler tekildir; meyve boğumlu değildir ...Argyrolobium

4. Stipül yaprak sapına yapışıktır

6. Yaprakçıkların ana damardan çıkan ara damarlar yaprak kenarına gelmeden birbirleri ile birleşir ...Tetragonolobus

6. Yaprakçıkların ana damardan çıkan ara damarlar yaprak kenarına kadar uzanır

7. Taç yaprak kabzaları ercikli tüpe yapışık; taç genellikle meyve üzerinde de kalıcı ...Trifolium

7. Taç yaprak kabzaları ercikli tüpe yapışık değil, serbest; taç meyve öncesi dökülür

8. Çiçek kurulu salkım formunda, genellikle uzun; meyveler küremsi veya yumurta biçimli, bazen eş merkezli kabarık ...Melilotus

8. Çiçek kurulu şemsiye veya kısa salkım formunda veya çiçekler tekil; meyve değişken, hiçbir zaman eş merkezli kabarık değil

9. Meyve ( 0.7- ) 1 veya daha çok tur sarımlı spiral formda, sıklıkla dikenli veya dişli ...Medicago

9. Meyve spiral değil ancak bazen oraksı formda, hiçbir zaman dikenli (sadece Trigonella plicata dişli)

10. Meyve genişliği boyunun en az 3 katı, bazen oraksı formda

11. Tek yıllık veya nadiren iki yıllık ...Trigonella

11. Çok yıllık ...Medicago

10. Meyve genişliği boyunun 3 katından daha az, sıklıkla küremsi formda

12. Meyve gagalı veya kanatlı, meyve çanak dışına taşmış ...Trigonella

12. Meyve gagalı veya kanatlı değil, genellikle çanak tüpü içerisine gömülü veya jeokarpiktir(toprak altında meyve oluşturan), jeokarpa uzun bir saplıdır

13. Taç meyve üzerinde de kalıcıdır; yaprakçıklar çoğunlukla sadece hafifçe dişlidir; meyve nadiren jeokarpiktir, bu durumda jeokarpa sapsızdır ...Trifolium

13. Taç meyve zamanı dökenen; yaprakçıklar kuvvetle dişli; meyve jeocarpik, jeokarpa uzun bir saplıdır ...Factorovskia

2. Çalı formlu veya alt tarafı odunsu ve üstü otsu

14. Geniş çalı ve itici kokulu; ercikler serbest ...Anagyris

14. Çalı veya alt tarafı odunsu ve üstü otsu, kokusuz; ercikler tek veya iki grup halinde

15. Dikenli çalı formlu

16. Çanak 5 kısa çankdişli, üst kısım kupa şeklinde ayrı bir bölüm gibi ayrılan ...Calicotome

16. Çanak üst kısım kupa şeklinde ayrı bir bölüm gibi ayrılmayan

17. Çanağın üst dudağı iki derin parçalı ...Genista

17. Çanağın üst dudağı iki derin parçalı değil ...Antbyllis

15. Dikensiz çalı formlu veya alt tarafı odunsu ve üstü otsu

18. Alt tarafı odunsu ve üstü otsu; çiçekler eflatun veya sarı

19. Çiçekler eflatun; stipüller yapışık ...Ebenus

19. Çiçekler sarı; stipül serbest, birbirine yapışık değil ...Argyrolobium

18. Çalı formlu; çiçekler sarı veya beyaz

20. Meyve baklamsı ve genellikle çanak belirgin salgılı kabarcıklı ...Adenocarpus

20. Meyve baklamsı ve çanak salgılı siğilli değil

21. Baklamsı meyve kanatlı; çaanağın üst dudağı genellikle alttakinden kısa ...Podocytisus

21. Baklamsı meyve kanatlı değil; çanağın üst ve alt dudağı yaklaşık eşit

22. Çanak 12 mm veya daha fazla, her zaman borumsu ve dudaklar tüpten daha kısa; bayrakçık dip kısmı boyunun 1/3 katı veya daha fazla ...Chamaecytisus

22. Çanak 10 mm veya daha az, borumsu veya çan şeklinde, dudaklar tüpten daha uzunca; bayrakçık dip kısmı boyunun dörtte biri veya daha küçük

23. Çiçek kurulu terminal ve yapraksız veya braktesis salkım formlu; başcık tabanda ve uç kısımda kirpikli ...Gonocytisus

23. Çiçek kurulu değişken formlu, ancak terminal salkım formlu ise çiçekler brakte; başcık kirpikli değil

24. Çanağın üst dudağı 2 kısa dişli, disler dudağın 1/4ü uzunlukta veya daha az ...Cytisus

24. Çanağın üst dudağı 2 belirgin dişe bölünmüş durumda

25. Yapraklar sapsız; tohumlar karunkulasız (ibiksiz) veya strofiolsüz (delikciksiz) ...Genista

25. Yapraklar her zaman saplı; tohumlar strofiollü (delikcikli)

26. Çiçekler terminal başlarda; bayrakçık ~ 20 mm ...Chronanthus

26. Çiçekler yaprak koltuklarındaki demetlerde; bayrakçık ~ 11 mm ...Teline

Grup D

1. En azından bazı yapraklar tüysü (basit, çift tüysü değil) birleşik yapıda; çift tüysü birleşik yapraklardaki yaprakçıklar 3-8 mm genişlikte ...Gleditsia

1. Tüm yapraklar çift tüysü birleşik yapıda; yaprakçıklar 2-4 mm genişlikte

2. Alçak dağınık çalı formlu; meyve şişik ...Prosopis

2. Dik çalı veya ağaç formlu; meyve yassı

3. Ercikler uzun ve 2 cm veya daha fazla uzunlca dışa taşmış

4. Taç 20-25 mm uzunlukta; baklamsı meyve siyahımsı salgılı tüylü ...Caesalpinia

4. Taç 6-8 mm uzunlukta; baklamsı meyve salgısız ...Albizia

3. Ercikler 5 mm veya daha az dışa taşmış ...Acacia

Grup E

1. Dikenli, çalı formlu; yaprak ekseni ucu dikenli

2. Stipül dikensi; yaprakçıklar 1-2 ( -5 ) çift

3. Yaprakçıklar 20-30 mm uzunlukta; çiçekler menekşe rengi ...Halimodendron

3. Yaprakçıklar 8-10 mm uzunlukta; çiçekler sarı renkte ...Caragana

2. Stipül otsu veya zarsı; yaprakçıklar 2-35 çift ...Astragalus

1. Dikensiz, otsu; yaprak ekseni ucu dikensi uçlu veya sülüklü

4. Çanak iki dudaklı, üst dudak 4 dişli, alt dudak 1 dişli; meyveler jeokarpik (toprak altında gelişen) ...Arachis

4. Çanak düz veya iki dudaklı, üst dudak 2 dişli, alt dudak 3 dişli; meyveler havai, nadiren (Vicia'da) amfikarpik, yani hem toprak altında hem havai gelişen meyveli

5. Stipül yapraksı, eğik şekilde yumurtamsı, tabanda yuvarlağımsı sapı yarı kavrayan şekilde ve dişli, yaprakçıklardan biraz daha genişçe; tek yıllık; silindirik gövdeli; yapraklar sülüklü ...Pisum

5. Stipül (Pisum'daki gibi değil) genellikle yaprakçıklardan daha küçük; tek yıllık veya çok yıllık; gövdeler köşeli veya kanatlı; yapraklar sülüklü veya değil

6. Boyuncuk genellikle çepeçevre havlı veya alt kısmı sakallı, burulmuş değil; gövde kanatlı değil ...Vicia

6. Boyuncuk sadece üstte havlı, düz veya burulmuş; bazı Lathyrlus türlerinde gövde kanatlı

7. Bodur, çok yıllık ve birçok toprakaltı gövdeli; yaprakçıklar 1 çift; boyuncuk ( Pisum'daki gibi ) geriye kıvrık kenarlı ...Vavilovia

7. Tek veya çok yıllık, toprakaltı gövdesiz; yaprakçıklar 1 veya daha çok; boyuncuk kenarları geriye kıvrık değil

8. Baklamsı meyve genellikle 2'den fazla tohumlu, 15 mm'den daha uzun; tohumlar genellikle ± küremsi; tek veya çok yıllık; yapraklar tüysü yaprak veya kısmi-elsi birleşik (terminal yaprakçık sivri bir uca indirgenmiş), genellikle Vicia'dan daha az yaprakçıklı ...Lathyrus

8. Baklamsı meyve genellikle 1-2 tohumlu, 15 mm'den daha kısa; ( L. kotschyana'da daha uzun ve ülgerli-ipeksi tüylü ); tohumlar düz; tek yıllık; yapraklar tüysü birleşik yapıda ...Lens

Grup F

1. Yapraklar elsi birleşik

2. Çiçek kurulu salkım şeklinde ...Lupinus

2. Çiçek kurulu şemsiye şeklinde

3. Çiçek kurulu 1-3 çiçekli; çiçekler sarı; çalı formlu ...Cytisopsis

3. Çiçek kurulu 3-8 çiçekli; çiçekler eflatun; otsu yapıda ...Trifolium

1. Yapraklar üç parçalı birleşik veya tek sayıda yaprakçıklı tüysü birleşik formda

4. Terminal yaprakçık diğerlerinden daha büyükçe

5. Çanak dişler kısa üçgen biçimli; meyve kanatsız

6. Çanak 1 cm veya daha fazla, sıklıkla şişik; meyve çanak içine gömülü ...Anthyllis

6. Çanak 1-2 mm, şişik değil; meyve çanaktan dışa taşmış ...Coronilla

5. Çanak dişler şeritsi; meyve zemberek şeklinde, kanatlı ...Hymenocarpus

4. Terminal yaprakçık yanal yaprakçıklarla eşit boyda veya daha küçük

7. Yaprakçıklar çatal tüylü ...Astragalus

7. Yaprakçıklar basit tüylü

8. Çalı veya ağaç formlu

9. Yaprakçıkların üst yüzeyi koyu yeşil, alt yüzeyi soluk yeşil; taç yapraklar yok ...Ceratonia

9. Yaprakçıklar tek renk; çiçekler en azından bir taç yapraklı

10. Genellikle geniş dikenler mevcut; çiçekler 4-5 parçalı, muntazam dizili ...Gleditsia

10. Diken yok; çiçekler tek simetri eksenli

11. Çiçek kurulu birleşik salkım yapıda …Sophora

11. Çiçek kurulu salkım yapıda

12. Kayıkçıklar ve kanatçıklar yok; meyve silindirik, 9-11 mm uzunlukta ...Amorpha

12. Bayrakçık, kanatçıklar ve bayrakçık mevcut; meyve düz veya şişik, en az 15 mm uzunlukta

13. Çiçekler mavi renkte ...Sphaerophysa

13. Çiçekler beyaz veya sarı renkte

14. Çiçekler beyaz renkte; meyve yassı baklamsı …Robinia

14. Çiçekler sarı renkte; meyve şişik veya boğumlu

15. Taç yaprak kabzası çanağın 2 kadar uzun; meyve boğumlu ...Coronilla

15. Taç yaprak kabzası çanaktan daha kısa veya hafifçe daha uzun; meyve şişkin ve torbamsı ...Colutea

8. Otsu, bazen tabanı odunsu

16. Çiçekler tekil veya şemsiye kurullarda

17. Stipül geniş, yaprakçıklara benzer veya the en alttaki yaprakçık çifti ana eksene bitişik ve stipül görünümünde

18. Kayıkçık gagalı; çiçekler sıklıkla sarı renkte ...Lotus

18. Kayıkçık küt uçlu; çiçekler sarı değil ...Dorycnium

17. Stipül küçük, yaprakçıklardan farklı; en alttaki yaprakçık çifti stipül görünümünde değil

19. Kayıkçık küt uçlu ...Ornithopus

19. Kayıkçık keskin uçlu veya gagalı

20. Çiçek kurulu şemsiye şeklinde, sapsız, üç parçalı bir birleşik yaprak üzerinde ...Hammatolobium

20. Çiçek kurulu şemsiye şeklinde, saplı, bir yaprak üzerinde değil

21. Meyve boğumlu

22. Meyve nal şekilli eklemli ...Hippocrepis

22. Meyve ± silindirik ...Coronilla

21. Meyve dilimlere bölünmüş değil veya tohumlar arası büzülmüş değil, ancak dikiş izleri boyunca kalınlaşmış ...Securigera

16. Çiçekler kısa veya uzun salkımlarda

23. Ercikler serbest; bayrakçık dilsi, belirgin şekilde geriye doğru kıvrımlı ...Sophora

23. Ercikler tek veya iki grup hahinde kaynaşmış; bayrakçık önceki maddede belirtildiği şekilde değil

24. Stipül dişli kenarlı ...Vicia

24. Stipül tam kenarlı, bazen loblu

25. Kayıkçık gagalı ...Oxytropis

25. Kayıkçık küt uçlu veya kesik uçlu

26. Meyveler 1-3 tohumlu, olgunlaşınca açılmayan, dişli ise yuvarlağımsı; ovaryum 1-3 tohum taslaklı

27. Ovaryum 3 tohum taslaklı; meyve 2-3-tohumlu, dikensiz, tüysüz ...S artoria

27. Ovaryum 1-2 tohum taslaklı; meyve 1 ( -2 ) tohumlu, dikenli veya dikensiz, tüysüz veya tüylü

28. Meyve çanaktan dışa taşmış; çanak loblar tüylü değil ...Onobrycbis

28. Meyve çanak içine gömülü; çanak loblar tüylü ...Ebenus

26. Meyve 3 veya daha çok tohumlu, tam kenarlı boğumlu veya baklamsı meyve, veya dişli, dikdörtgenimsi ve olgunlaşınca açılmayan; ovaryum 3 veya daha fazla sayıda tohum taslaklı

29. Stipül yarı oksu ...Galega

29. Stipül yarı oksu değil

30. Meyve boğumlu ; kayıkçık ucu genellikle eğik şekilde tepesi kesik ...Hedysarum

30. Meyve baklamsı veya olgunlaşınca açılmayan; kayıkçık küt uçlu fakat ucu kesik gibi değil

31. Stipül uç kısmı geniş ve sıklıkla loblu; baklamsı meyve perdeli değil ...Cbesneya

31. Stipül tabanda daha geniş, tam kenarlı; baklamsı meyve genellikle en azından kısmen uzunlamasına perde ile bölünmüş

32. Meyve olgunlaşınca açılmayan, dişli; tek yıllık ...Biserrula

32. Meyve kendi kendine açılan, baklamsı, dişli değil; tek yıllık veya çok yıllık ...Astragalus


1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviren: Ölez S., 2020)
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).